Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas
speciālais pedagogs Natālija Miška (nodarbību saraksts)

Ja bērniem pirmsskolas vecumā valodas un runas aizkavēšanās pazīmes vai traucējumi paliek bez ievērības, tad var parādīties rakstu valodas traucējumi skolā.

Speciālais pedagogs:

- Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus.
- Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
- Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem.
- Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolas logopēdu.
- Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām.
- Ievēro konfidencialitāti.
- Palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes.
- Palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
- Māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

 Speciālās izglītības skolotāja palīdzība nepieciešama, ja izglītojamam konstatē:

- aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst bērna vecumam.
- nevienmērīgas un vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām, nevēlēšanos apmeklēt skolu.
- vāju lasītprasmi un vāju rakstītprasmi.
- vājas matemātiskās prasmes.
- izteiktu nespēju kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālās problēmas, tendenci uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu.
- izteiktu aizmāršību, izteiktu ilgstošu neizveicību.
- nespēju pielāgoties dažādām situācijām.
- vāju prasmi organizēt un plānot savu darbību.

Skolas speciālais pedagogs:

- veic izglītojamo izpēti;
- izvērtē skolēnu speciālās vajadzības, mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus;
- sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;
- mācību procesā realizē individuālu un diferencētu pieeju;
- palīdz rast pielāgojumus, lai skolēns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;
- organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu;
- sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem, aizbildņiem un skolotājiem par specifiskiem mācīšanās traucējumiem;
- ievēro konfidencialitāti.

Speciālā pedagoga palīdzība jāmeklē, ja skolēnam konstatē:

- vāju lasītprasmi, rakstītprasmi;
- vājas matemātiskās prasmes;
- nevienmērīgas vai vājas sekmes;
- intereses zudumu par mācībām;
- zemu pašvērtējumu, motivācijas trūkumu;
- izteiktu aizmāršību un ilgstošu neizlēmību;
- nespēju pielāgoties dažādām situācijām;
- vāju prasmi plānot un organizēt savu laiku, darbību;
- aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst skolēna vecumam.

Kā vecāki var palīdzēt savam bērnam, kuram novērojamas mācīšanās grūtības?

- Skolēnu vecāku attieksme būtiski ietekmē bērna attīstību un izaugsmes spējas. Tāpēc vecāku un speciālā pedagoga sadarbība ir pamats veiksmīgākai skolēna iekļaušanai mācību procesā.

- Arī skolēnam, kuram ir mācīšanās grūtības, jājūtas mīlētam , saprastam un vajadzīgam. Bērns jāiedrošina pēc iespējas pilnīgāk izmantot savas spējas un veltīt laiku tām nodarbēm, kas īpaši sagādā prieku.