Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas
skolas sociālais pedagogs Oksana Semjonova (darba laiks)

- speciālists ar akadēmisko izglītību un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju;
- palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālā pedagoga darbības jomas

Sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem

- skolēnu neattaisnotu stundu kavējumu gadījumos;
- skolēnu uzvedības izmaiņu situācijās;
- problēmsituācijās, kuras pedagogs nevar risināt vienpersoniski;
- nepietiekamas vecāku aprūpes gadījumos;
- sociālās palīdzības organizēšanā un atbalsta sniegšanā.

Sadarbība ar skolēniem

- problēmsituācijās, kuras skolēns nevar atrisināt patstāvīgi;
- ģimenes problēmu gadījumā;
- konfliktsituācijās ar vienaudžiem, vecākiem, pedagogiem;
- mācīšanās grūtību un stundu kavējumu gadījumos;
- atkarības problēmu un citu jautājumu risināšanā.

Sadarbība ar vecākiem

- skolēna deviantas uzvedības gadījumos;
- konfliktsituācijās ar vienaudžiem, pedagogiem;
- psiholoģiskā diskomforta gadījumos;
- sociālo jautājumu risināšanā.

Vajadzības gadījumā sociālais pedagogs jautājumu risināšanā sadarbojas ar psihologu, mediķi, logopēdu, skolas vadību un citiem skolas darbiniekiem vai speciālistiem ārpus skolas.