Trutnov,Čehija

 

No 2023. gada 24. līdz 28. aprīlim mūsu skolas skolotāji devās sadarbības vizītē uz Čehiju, kuras ietvaros tika:
• Iepazīta ar sadarbības skolas vidi un projekta kolēģiem, skolēniem.
• Latvijas klimata izpētes secinājumu prezentēšana.
• Darba grupā tika analizēti katras dalībvalsts labās prakses piemēri, analizējot skolēnu kopīgi paveikto projekta aktivitāšu laikā Čehijā.
• Trutnovas pilsētas un tuvākās apkaimes iepazīšana un klimata izzināšana.
• Vietējās elektrostacijas apmeklēšana, iepazīstot tās drošības pasākumus klimata saglabāšanā.
• Karkonošes gaisa taku apmeklējums, kura laikā tika izzinātas klimata pārmaiņu ietekme uz piepilsētas  meža dabas parku, kā arī KRTEKAS dabas mājas iepazīšana.
• Darba grupā tika prezentēts katras skolas paveiktais “ Go Green” dienu ietvaros.
• Projekta dalībvalstu pedagogi izstrādāja kopīgu mācību materiālu, kas jāīsteno līdz 31.08.2023 (video spēle, saliktais uzdevums par ekoloģiju un projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm).
• Pedagogu un  metodiskajā darbnīcā tika analizēts paveiktais un izsecināts par projekta laikā gūto zināšanu lietderīgumu.
Šajā vizītē piedalījās mūsu skolas projekta koordinatore Margarita Rozīte,Skolotāja Kristīne Lipska-Lasmane un skolas direktore Vaclava Pluča.
 
 

Rīga,Latvija

 

No 2023. gada 16. līdz 20. janvārim mūsu skolā tika īstenots ERASMUS+ projekta "Friends of Environment" aktivitātes. Sanāksmes dalībnieki bija skolēni un skolotāji no projekta sadarbības valstīm: Turcijas, Portugāles, Fraču Gviānas, Beļģijas un Čehijas.
Vizītes laikā tika nostiprinātas netikai teorētiskās zināšanas, bet arī prakstiski  veikti pētījumi un eksperimenti visiem darbojoties kopā. Šajā nedēļā:
· Apmeklējām Latvijas Dabas muzeja semināru par dažādiem gaisa piesārņojuma veidiem.
· Apmeklējām Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra lekciju par gaisa piesārņojumu un to monitoringu Latvijā. Tās laboratorijā piedalījāmies diskusijā par dažādām iespējamajām rīcībām dažādu piesārņojuma apstākļu gadījumā.
· Apmeklējām Gaujas Nacionālo parku, salīdzinot gaisa kvalitāti pilsētā un laukos.
· Papildinājām un apkopojām iegūtas zināšanas par gaisa piesārņojumu un tā ietekmi uz vidi valstī, Eiropā un pasaulē.
· Guvām zināšanas par gaisa piesārņojuma kontroli, uzskaiti un tās datu pielietojumu praksē. Tika uz
· Tika uzlabotas angļu valodas zināšanas
· Tika uzlabotas sadarbības prasmes, strādājot dažādās grupu aktivitātēs
· Tika iegūtas zināšanas par Latviju un Latvijas kultūru kā teorijā, tā praksē.

Paldies Margaritai Rozītei, projekta koordinatorei, par organizēšanu un skolotājiem – Baibai Šmitei, Ābelam Vatuļinam, Dzintrai Lazdai, Annai Hlusovai un skolas direktorei Vaclavai Plučai par ieguldīto un padarīto darbu projekta nedēļas laikā.

Liels paldies arī mūsu skolas skolēniem un viņu ģimenēm par viesmīlīgo uzņemšanu un ieguldīto darbu projektā: Daniela Dorodnova 7.b, Emīlija Marta Pētersone 8a, Miks Šulcs 8.a, Jasmīna Brīnuma 8.a, Anete Zvaigzne- Aļeiņikova 8.a, Elmārs Muižnieks 8.a, Viktorija Rezņikova 8.a, Samanta Volkova 8.a, Omārs Davouds 8.a, Ksenija Bokovaja 9.a, Reinis Lasmanis 9.a, Marko Semjonovs 9.a, Januss Spruksts – Lenčiks 9.a, Elina Kraskovska 9b, Sola Krūmiņa un Emīlija Mengote.
 

Silifke, Turcija

 

No 2022. gada 2. līdz 7. oktobrim mūsu skolas skolēni un skolotāji devās sadarbības vizītē uz Turciju, kuras ietvaros:

  • Tika aktīvi realizētas projekta aktivitātes;
  • Iepazītas sadarbības skolas;
  • Iepazīts  piesārņojuma nozīmīgumu un ietekmi uz tūrismu.

Vizītes laikā tika nostiprinātas zināšanas par ilgtspējīgu, videi draudzīgu tūrismu salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm.

Tika veikta sadarbības skolas vēstures un vides izpēte. Skolēni dalījās pieredzē par noturīga, videi draudzīgu tūrismu.

Tika uzzināts par dažādiem ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem labās un sliktās prakses piemēriem tūrismā.

Tika gūta pieredze par videi draudzīga tūrisma izveidi un uzturēšanu.

Labās prakses piemēri pierādīja, ka dažādās valstīs dzīves mācību metodes tiek lietotas līdzīgi, tomēr daudz ir atkarīgs no cilvēka un domāšanas. Lai arī Turcija cenšas veidot videi draudzīgu tūrismu, tomēr cilvēka kaitīgie(tūrista un vietējo iedzīvotāju) ieradumi ņem virsroku. Neskatoties uz lielo piesārņojumu, cilvēki mainās un sāk piedomāt pie vides, kurā tie dzīvo. 

Skolēni un skolotāji guva angļu valodas lietošanas praksi un uzzināja, kā “zaļā domāšana” var ietekmēt un mainīt cilvēka ikdienas paradumus.

 

Atskaites no skolēniem:

 

 

Lever, Portugal

 

Vizītes laikā tika nostiprinātas zināšanas par ūdens attīrīšanu un izmantošanu salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm.
Tika veikta sadarbības skolas vēstures un vides izpēte. Skolēni dalījās pieredzē par ūdens un elektrības patēriņa eksperimentu, un to taupīšanas iespējām.
Tika uzzināts par jūras sāls baseinu darbības principu.
Tika gūta pieredze par dažādu metožu pielietošanu ūdens apstrādē un attīrīšanā Lever pilsētā.
Labās prakses piemēri pierādīja, ka dažādās valstīs dzīves mācību metodes tiek lietotas līdzīgi, tomēr Leveras un ETAR Madalena Gaia Litoral ūdens attīrīšanas centru apmeklējums parādīja, ka tālredzīgā domāšana un pētījumi liecina, ka cilvēku domāšana sāk mainīties.
Šajā vizītē piedalījās mūsu skolas projekta koordinatore Antra Balode, skolotājas: Dzintra Lazda, Margarita Rozīte un skolēni: Valters Budenieks, Januss Lenčiks-Spruksts un Marko Semjonovs

 

Erasmus+ projekts UPGRADE

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar vadošo partneri no Spānijas un partneriem no Norvēģijas un Itālijas īsteno Erasmus+ projektu “Mācīšanās sadarbībā – kā to novērtēt?” no 01.01.2020. līdz 31.12.2021. 

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest novērtēšanas metodiku, kā novērtēt skolēnu mācīšanos sadarbībā. Lai sasniegtu projekta mērķi, par Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra sadarbības partneri Rīgā kļuva Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāja Dace Melbārde. 

Projekta rezultātā tiks izveidota rokasgrāmata ar metodiku, kā novērtēt skolēnu mācīšanos sadarbībā, un izveidota starptautiska sadarbība starp skolotājiem un skolēniem. 

Par projektā paveikto, lasiet UPGRADE Ziņu lapās.

 

Par Erasmus + projektu UPGRADE:

Pēdējās desmitgadēs skolas piedzīvo dažādas pārmaiņas. Viens no izaicinājumiem - kā skolu padarīt tuvāku darba tirgus vajadzībām, attīstot skolēnos sadarbības un komunikācijas prasmes laikā, kad informāciju tehnoloģijas gūst pārsvaru. Viena no veiksmīgām metodēm ir kooperatīvā mācīšanās jeb mācīšanās sadarbībā, kas attīsta šādas kompetences: problēmu risināšana, ideju un informācijas komunicēšana, plānošana un organizēšana. Diemžēl skolotājiem mācīšanos sadarbībā ir ļoti sarežģīti novērtēt. Novērtēšana bieži tiek saprasta kā katra indivīda vērtējums, nevis grupas kopumā. Tāpēc UPGRADE projekts izstrādās un izmēģinās informācijas tehnoloģijās balstītu inovatīvu metodiku, lai novērtētu skolēnu mācīšanos sadarbojoties.

UPGRADE apvienos dažādas savstarpēji saistītas vērtēšanas metodes/pieejas (skolotāju vērtēšana, skolēna pašnovērtēšana, salīdzinošā vērtēšana, grupu novērtēšana), izmantojot IKT, lai sniegtu skolotājiem rīkus skolēnu pašvadītas mācīšanās pārraudzīšanai un novērtēšanai. Projekta laikā izstrādāto un piedāvāto metodiku un rīkus kopumā izmēģinās 6 sākumskolas Spānijā, Latvijā, Norvēģijā un Itālijā. Iegūtie rezultāti un secinājumi tiks publicēti projekta UPGRADE rokasgrāmatā.

Paredzamie rezultāti:

- Skolotāji saņems metožu kopumu sadarbības novērtēšanai mācību procesā, izmantojot inovatīvu metodoloģiju un e-portfolio.
- Spānijas, Norvēģijas, Itālijas un Latvijas skolēni, sadarbojoties savā starpā, sniegs viens otram atgriezenisko saiti par dažādām mācību aktivitātēm, vienlaikus praktizējot svešvalodas zināšanas, attīstot komunikācijas un digitālās prasmes. 

UPGRADE PROJEKTA PARNERI:

Spānija

My Documenta - Vadošais UPGRADE partneris ir inovatīvs spāņu uzņēmums, kas koncentrējas uz IKT un izglītības kultūru. Uzņēmums attīsta un izstrādā IKT risinājumus, lai palīdzētu iedzīvotājiem, oraganizācijām un uzņēmumiem būt konkurētspējīgākiem, izmantojot viņu radošumu, sociālo un kultūras izcelsmi.

Norvēģija

Inland Norway University of Applied Sciences - ir izglītības iestāde, kas papildus vairākām skolotāju izglītības un tālākizglītības programmām piedāvā 35 viena gada studiju programmas, 52 bakalaura programmas, 31 maģistra programmas un 4 doktorantūras programmas.

Spānija

Escola GRAVI SCCL - ir katalāņu kooperatīvās mācīšanās un iekļaujošā skola, kurā mācās 700 skolēni no 3 līdz 18 gadiem.

Latvija

Education and Information Services of Riga City - ir izglītības atbalsta iestāde, kas vada un organizē Rīgas pedagogu profesionālo pilnveidi, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus un pieaugušo neformālo izglītību Rīgas iedzīvotājiem.

Itālija

Novalis Open School - ir Montesori skola, kas izmanto atvērtas un brīvas metodes mācību procesā, balstoties uz mūsdienu izglītības vajadzībām.

UPGRADE Ziņu lapas:

1. Numurs, Marts 2020

2. Numurs, Septembris 2020 

3. Numurs, Aprīlis 2021 

                    April 2021