ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Erasmus+ programma ir iespēja Latvijas skolu skolēniem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Stratēģiskā partnerība izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām. Šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgū.

Projektu konkursā iesniegtos projektus novērtē Nacionālā aģentūra atbilstoši kvalitātei, vadoties pēc Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Skolu apmaiņas partnerībā var piedalīties tikai skolas. Projektos var izmantot mobilitātes iespējas skolēniem un personālam, lai iesaistītajām skolām palīdzētu pilnveidoties kā organizācijām un palielināt spēju strādāt starptautisku projektu ietvaros. No 2014.gada Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola aktīvi iesaistījusies Erasmus+ Stratēģiskās partnerības (KA2) programmā

Projektos iesaistītās skolas aicinātas izmantot eTwinning tiešsaistes platformu, lai sadarbotos projekta īstenošanā.

Dalība Youth Exchange projektos:
Young Drivers
Life in Frame
Look up Get up Never Give up
Shape Your Europe
The Tech Inclusion
Inspiring the Future