Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas misija: sekmēt personības attīstību un pašrealizēšanos dzīvē un sabiedrībā.

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas mērķis ir palīdzēt skolēniem iegūt valsts standartam atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas, pamatojoties uz katra skolēna spējām, audzināt zinošus, prasmīgus un konkurētspējīgus jauniešus, kuri ir savas skolas, pilsētas un valsts patrioti.

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas ir akreditēta un īsteno 5 izglītības programmas:
• Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121)
• Pamatizglītības programmu (kods 21011111)
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015621)

Skolā strādā 45 skolotājs, no tiem 22 maģistri, sociālais pedagogs, psihologs, logopēds un speciālais pedagogs. Skolas kolektīvs ir stabils. Skolotāji nepārtraukti paaugstina savu kvalifikāciju. Skolas skolotāji iesaistās dažādos ESF projektos: „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

Skolā ir 49 mācību kabineti ar multimēdiju aprīkojumu, 2 datoru kabineti, ēdnīca, sporta un aktu zāles, bibliotēka un skolas muzejs.

Mācības notiek latviešu valodā, krievu valodā un bilingvāli.

Mūsu skolas skolotāji stundās aktīvi izmanto jaunās tehnoloģijas un datortehniku.

Skola piedalās ESF atbalsta programmās “Skolas Piens” un “Skolas Auglis”.

 

Virtuālā tūre