Pamatskolas iekšējie normatīvie dokumenti

 

Darba kārtības noteikumi (Nr.VSSZ-21-5-nts)

 

- Personāla atlases kārtība (Nr.VSSZ-21-6-nts)

 

- Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas materiālās stimulēšanas kārtība (Nr.VSSZ-21-7-nts)

 

- Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība (Nr.VSSZ-21-8-nts)

 

- Dokumentu pārvaldības organizēšana Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolā (Nr.VSSZ-21-9-nts)

 

- Elektronisko dokumentu aprites kārtība (Nr.VSSZ-21-10-nts)

 

- Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas aizvietošanas kārtība (Nr.VSSZ-21-12-nts)

 

- Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība (Nr.VSSZ-21-13-nts)

 

- Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas un atspoguļošanas kārtība (Nr.VSSZ-24-1-nts)

 

- Grozījumi 2023.gada 1.septembrī iekšējos noteikumos Nr. VSSZ-23-18-nts “Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas un atspoguļošanas kārtība” 

 

- Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo (Nr.VSSZ-21-16-nts)

 

- Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība (Nr.VSSZ-21-18-nts)

 

- Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu lietošanas un glabāšanas iekšējās kontroles noteikumi (Nr.VSSZ-21-19-nts)

 

- Parādu piedziņas kārtība (Nr.VSSZ-21-20-nts)

 

- Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi (Nr.VSSZ-23-3-nts)

 

Grozījumi 2021.gada 9.septembra iekšējos noteikumos Nr. VSSZ-21-22-nts “RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA PAMATSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” (Nr.VSSZ-23-5-nts)

 

- Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas kārtība, kādā tiek organizēta izglītība ģimenē (Nr.VSSZ-21-23-nts)

 

- Grozījumi 2021.gada 26.augusta iekšējos noteikumos Nr. VSSZ-21-4-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā” (Nr.VSSZ-21-24-nts)

 

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolā ārkārtas situācijas laikā no 21.10.2021. (Nr.VSSZ-21-25-nts)

 

- Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pulciņa darba laika grafika apstiprināšana (Nr.VSSZ-23-10-rs)

  - Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas fakultatīvo nodarbību saraksts 2022./2023. mācību gadā (Nr.VSSZ-23-2-rs)
  - Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas izmaiņas individuālo konsultāciju sarakstā 2022./2023. mācību gada 2.semestrī (Nr.VSSZ-23-13-rs)
  - Rīgas Sergeja žoltoka pamatskolas izmaiņas pagarinātās dienas grupas 2022./2023. mācību gada 2.semestrī (Nr.VSSZ-23-6-rs)
  - Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas kārtība, kādā tiek veikti atbalsta pasākumi skolēniem valsts pārbaudes darbos (Nr.VSSZ-21-15-nts)
  - Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas kārtība, kādā Rīgas Sergejas Žoltoka pamatskolā uzturas nepiederošas personas (Nr.VSSZ-21-11nts)
  - Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja notiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo. (Nr.VSSZ-21-16-nts)
  - Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi. (Nr.VSSZ-21-17-nts)

 

Reglamenti

 

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pedagoģiskās padomes reglaments (Nr.VSSZ-21-1-rgs)

 

Izglītības iestādes padomes reglaments (Nr.VSSZ-21-2-rgs)

 

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas bibliotēkas reglaments (Nr.VSSZ-21-3-rgs)

 

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas atbalsta personāla komisijas reglaments (Nr.VSSZ-21-4-rgs)

 

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas mācību jomu reglaments (Nr.VSSZ-21-5-rgs)

 

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas skolēnu pašpārvaldes reglaments (Nr.VSSZ-21-6-rgs)

 

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pagarinātās dienas grupas reglaments (Nr.VSSZ-21-7-rgs)

 

Arhīva reglaments (Nr.VSSZ-21-8-rgs)

 

Arhīva ekspertu komisijas reglaments (Nr.VSSZ-21-9-rgs)